Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektuPobierz
Ankieta zgłoszeniowaPobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniuPobierz
Oświadczenie o odpowiedzialności karnejPobierz
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowychPobierz


Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:
- są pracownikami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego;
- z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w projekcie poza godzinami pracy;
- mieszkają (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego;
- są osobami powyżej 50-go roku życia.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie zgodna z zasadą równości szans.

Zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. Będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno Mężczyzn jak i Kobiet.

Odbywać się będzie w Biurze Projektu w województwie śląskim, na ul. Moniuszki 7, w Katowicach w okresie X.12-VII.13.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać ze strony internetowej następujące dokumenty rekrutacyjne:
- formularz zgłoszeniowy,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o zatrudnieniu, w tym oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, w którym osoba jest zatrudniona.

Etapy rekrutacji:
etap I: spośród osób, które złożą dokumenty rekrutacyjnie zostanie wyłonionych 234 potencjalnych Uczestników wg. liczby uzyskanych punktów:
- kompleksowo wypełniona dokumentacja aplikacyjna (0-1p.)
- status osoby pracującej (0-1p.), w tym: Mikroprzedsiębiorstwo (10p.), Małe przedsiębiorstwo (5p.), Średnie przedsiębiorstwo (0p.)
- miejsce zatrudnienia/zamieszkania osoby fizyczne - woj. śląskie (0-1p.)
- pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% Uczestników jednego szkolenia (0-1p.)
- wiek – osoby powyżej 50 r. życia (0-1p.)
- wykształcenie - co najwyżej średnie (5p.), wyższe (0p.)
- szkolenia 2, 3 –znajomość podstaw obsługi komputera- badana krótkim testem (0-1p.)

etap II: w celu wybrania Uczestników najbardziej potrzebujących wsparcia zostanie zbadany poziom motywacji i potrzeb do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z 234 osobami zostanie przeprowadzony wywiad przez psychologa/doradcę zawodowego w wymiarze 0,5h/os. W wyniku wywiadu Uczestnicy będą mogli otrzymać od 0-20p.(adekwatnie do ich motywacji). Działanie to wyłoni 195 Uczestników (19 K i 176 M), najbardziej potrzebujących wsparcia w ramach projektu.

W przypadku osób z tą samą liczbą punktów o przyjęciu do projektu zdecyduje data dostarczenia kompletu dokumentów aplikacyjnych.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki