Usługi

W ramach projektu „Wykwalifikowani - konkurencyjni” będą realizowane następujące usługi oraz szkolenia ogólne:

1. Usługi:
a) poradnictwo zawodowe - prowadzone w postaci indywidualnego coachingu przez coacha w wymiarze 6h/osobę. W ramach indywidualnych zajęć coach pozna Uczestników i ich predyspozycje zawodowe. Zajęcia te przełamią bariery psychologiczne Uczestników, wzmocnią motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pokażą, że jest to najlepsza ścieżkę do budowania przewagi konkurencyjnej. Coach dla każdego Uczestnika stworzy ścieżkę zawodową, w ten sposób pokaże mu najlepszą ścieżkę rozwoju. Na zajęciach zostanie poruszona problematyka równości szans.

Wsparcie to będzie realizowane od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy (popołudnia), max 3h/dziennie, 2 razy/tydzień.

W ramach wsparcia Uczestnicy otrzymają pakiety szkoleniowe, prezentacje z równości szans, zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek.

2. Szkolenia ogólne:
a) Monter/ka instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych (5 gr.,1 gr/56h)- program: metody i sposoby instalacji energooszczędnych i termodernizacyjnych budynków, nowoczesna technologia robót ogólnobudowlanych i technologicznych w wykonywaniu/naprawianiu izolacji (wodochronnej, termicznej i akustycznej), izolacja obiektów i urządzeń przemysłowych, montaż i eksploatacja instalacji elektrycznej, cieplnej i gazowej.
Szkolenie kończy się 3 egzaminami zewnętrznymi, których pozytywne wyniki zapewniają uzyskanie 3 świadectw w zakresie uprawnień zawodowych eksploatacyjnych G1, G2, G3, ważnych przez 5 lat.

b) Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków (64h) (2gr.,1gr/64h) –
PROGRAM: podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, OŹE, metodyka obliczeń, wykonywanie szkoleniowych świadectw energetycznych, praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej; dane obiektu, wybór rozwiązań obliczeniowych, definiowanie przegród, pomieszczeń, działania profesjonalnego programu komputerowego ArCADia Termo Pro, służącego do łatwego i wygodnego sporządzania świadectw energetycznych.
W szkoleniu może wziąć udział osoba, która ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: studia magisterskie lub studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia jest zobowiązany do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu państwowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie (koszt egzaminu państwowego pokrywany jest w ramach projektu). Zasady organizacji egzaminu państwowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. - Dziennik Ustaw Nr 17 poz.104. Po pozytywnie zadanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje uprawnienie do wykonywania zawodu.

c) Kosztorysant/ka budowlany (6 gr.,1 gr/80h) – program: obsługa programu komputerowego NormaPro, zdobycie wiedzy dotyczącej kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych od podstaw, przygotowanie i wykonanie kosztorysu (zajęcia teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie zakończy się egzaminem, w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń nadających uprawnienia do zawodu Kosztorysanta, zgodnych z Rozporządzeniem z dn. 16.12.2004 r. (Dz.U.265 poz. 2644).

Wszystkie szkolenia mają formę kursów i są szkoleniami ogólnymi, prowadzonymi przez wykwalifikowanych trenerów. Odbywają się dla grup szkoleniowych liczących max.15 Uczestników.

Każde szkolenie kończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia, wydanych przez Instytucję Szkoleniową Consultor Sp. z o. o., potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe (min.80% obecności na szkoleniach) i w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydaniem uprawnień zawodowych/świadectw/zaświadczeń.

Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy (popołudniami - max 4 razy w tygodniu) oraz w weekendy (max 8h/dziennie).

Na każdym szkoleniu zostanie poruszona tematyka równości płci i Uczestnikom zostaną rozdane prezentacje dotyczące równości płci w życiu zawodowym.

Szkolenia w 100% odpowiadają na potrzeby pracowników województwa śląskiego.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają:
1. materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz materiały dotyczące równości szans,
2. wyżywienie (poczęstunek i ciepły posiłek),
3. zwrot kosztów dojazdu.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki